ISLAM


 

 

Islam znaczy "oddanie" lub "poddanie". Jest to religia monoteistyczna swoimi początkami sięgająca 620r.n.e., uznająca wyższość objawienia Koranu nad objawieniami judaizmu i chrześcijaństwa. Dlatego te obydwie wspólnoty religijne, z powodu swej fałszywości muszą zostać poddane islamowi. Nazywamy to zasadą "poddawania". Stąd w wielu krajach islamskich nie ma wolności religijnej, a innowiercom nie wolno sprawować władzy.

    Islam opiera się na pięciu aktach religijnych, tzw. filarach. Są to:

        1. wyznanie wiary, tzw. szahada lub kalima - "nie ma innych bogów poza Allahem",

        2. odmawianie modlitwy salat pięć razy dziennie (w kierunku Mekki),

        3. dawanie zecot lub zakat (jałmużny),

        4. suom, czyli zachowywanie postu Ramadan (trwa miesiąc) - w dziewiątym miesiącu roku muzułmańskiego,

        5. pielgrzymka do Mekki (przynajmniej raz w życiu). Jest jeszcze szósty filar, którym jest wezwanie do dżihad, czyli świętej wojny. Dodany do pięciu pozostałych już w początkach istnienia islamu, stał się z czasem dominującym rysem jego charakteru.

Islam to coś więcej niż tylko religia, to system społeczno-religijny oparty na podboju. Islam rozprzestrzenia się poprzez zdobycze terytorialne. Jest to podstawowa informacja dla zrozumienia podłoża konfliktu bliskowschodniego, gdyż teologia islamu jest nierozerwalnie związana z ziemią.

DŻIHAD

Słowo Dżihad oznacza walkę i może dotyczyć osobistej walki o zachowanie wiary muzułmańskiej oraz o zdobycie innych dla islamu przy pomocy perswazji. W takim znaczeniu Dżihad nie wymaga przemocy lub działań wojennych. Słowo to ma jednak szersze znaczenie - trwającą wciąż walkę przeciwko wrogom islamu i działania wojenne zmierzające do szerzenia islamu za pomocą siły.

Według nauki islamu świat dzieli się na Dar al islam (strefa islamu, tzn. wszystkie terytoria pod władzą islamu według zasad muzułmańskiego prawa shari`a) oraz Dar al Harb (strefa wojny, tzn. wszystkie ziemie nie znajdujące się jeszcze pod kontrolą muzułmanów). Część świata zwana Dar al Harb jest przedmiotem dżihadu aż do Dnia Sądu, a celem wojny jest podporządkowanie tych ziem muzułmanom, poprzez nawracanie ludności na islam lub narzucanie go siłą. Przedmiotem szczególnej uwagi są te terytoria, które już kiedyś były pod kontrolą islamu, ale z różnych powodów zostały utracone.
    Dlatego z punktu widzenia islamu, odrodzone państwo żydowskie nie może istnieć na podbitym przez muzułmanów w 638 r. terytorium, na którym znajdują się muzułmańskie święte miejsca, a zwłaszcza Kopuła Skały i meczet Al Aksa na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie.
    Islam naucza, iż jest to obraza dla Allaha, kiedy jego terytoria są pod władzą nie-muzułmanów; trzeba te terytoria odzyskać. Wszelkie roszczenia Żydów do ziemi oparte na przymierzach biblijnych nie mogą być przez muzułmanów honorowane, ponieważ według nich Żydzi i chrześcijanie "zmienili księgi" (tzn. Biblia nie jest oryginalnym przesłaniem danym przez Boga). Z punktu widzenia wyznawców islamu konieczna jest eliminacja Izraela i zastąpienie państwa żydowskiego państwem palestyńskim rządzonym przez muzułmanów. W państwie tym arabscy chrześcijanie i resztka żydowska mogliby żyć jedynie w charakterze tzw. dhimmi, czyli poddanych niższej kategorii.

Bardzo znamienne, że arabscy przywódcy zwracają pilną uwagę na traktat podpisany przez Mahometa z mieszkańcami Mekki, na początku jego podboju Arabii. W traktacie tym zawarł pokój z Mekką (której mieszkańcy nie uznali go za proroka) i wycofał swe wojska do Medyny. W czasie, gdy zawierano to porozumienie, Mekka była silniejsza niż siły Mahometa. Kiedy jednak po upływie dwóch lat Mahomet wzrósł w siłę, zerwał przymierze pokojowe, rozpoczął wojnę z Mekką, rozprawił się z opozycją i narzucił miastu islam. Wydarzenie to stało się dla wyznawców islamu precedensem, który pozwala na zawieranie układów pokojowych z wrogiem, dopóki jest on silniejszy i dopóki jest to korzystne dla strony muzułmańskiej. Kiedy jednak wróg staje się słabszy, obowiązkiem staje się wojna z nim, bo wymaga tego Koran; porozumienie pokojowe zawarte poprzednio nie jest już wiążące. 

Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2002-2012 by Gedeon