MODLITWY  -  Modlitwy żydowskie
         - Różne modlitwy
        -  Modlitwy szabatowe


        -  Podręczny słownik
                                  polsko-hebrajski


      MODLITWY UWIELBIENIA

Pan niech cię błogosławi i ma w Swojej opiece.
Pan niech zapali Swe światło nad tobą.
Pan niech zwróci Swe oblicze ku tobie i zawsze darzy cię trwałym pokojem.
                    (według Księgi Liczb 6:24-26)

 

 

     MODLITWY BŁAGALNE

Po modlitwie "osiemnastu błogosławieństw" odmawia się w dni powszednie modlitwę błagalną:

O Panie, usłysz nasze wołanie i ulituj się nad nami.
Przyjmij naszą modlitwę i okaż nam Swoją litość.
Wysłuchaj naszego błagania i zmiłuj się nad nami.
Boże Wszechmogący,
     Ojcze wielkiej i nieskończonej miłości,
          nigdy nie modliliśmy się do Ciebie nadaremnie.

 

 

      INNE MODLITWY

Siedem błogosławieństw z okazji ślubu:

    Bądź błogosławiony, o Panie, nasz Boże
        Królu całego świata i Stwórco owocu życia.

    Bądź błogosławiony, o Panie, który stworzyłeś
        wszystkie rzeczy dla Swej chwały.

    Bądź błogosławiony, o Panie,
        który stworzyłeś człowieka.

    Bądź błogosławiony, o Panie, który stworzyłeś
        człowieka na Swoje podobieństwo
        i poleciłeś mu,
        aby wzrastał i pomnażał się.
    Jak kobieta cieszy się i weseli,
        gdy zbiera wokół siebie swe dzieci,
        tak i Ty bądź błogosławiony, o Panie,
        który radujesz się widząc Swych synów
        powracających i gromadzących się na Syjonie.
    Niech wszystkich obecnych napełni wesele
        i niech w pamięci przywołają radosny zgiełk
        rozlegający się w dniu stworzenia.
    Bądź błogosławiony, o Panie, który rozweselasz
        serca pana młodego i panny młodej!

    Niech będzie błogosławiony Pan
        obdarowujący oblubienicę i oblubieńca
        wielką radością i pieśnią,
        weselem i zadowoleniem,
        miłością i pokojem,
        przyjaźnią i życzliwością.
    Niech ich radosne wołanie
        wznosi się prosto do Pana
        i do Jeruzalem, świętego miasta.

    Oby głosy pana młodego i panny młodej
        rozbrzmiewały radością,
        i niech się rozradują
        serca tych, którzy patrzą na ich wesele.

    Niech będzie błogosławiony Pan,
        który widokiem oblubienicy
        rozwesela serce oblubieńca.

 

 

Na narodziny chłopca:

    Niech pokój zstąpi na nas, na nasze domostwa,
        na nasz kraj, Izrael.
    Przypatrzcie się naszej radości:
        nowy chłopczyk zjawił się wśród nas!
    Oby Mesjasz przybył za dni jego życia!
    Oby wzrastał w cieniu naszego Pana!
    Oby znalazł pokój i schronienie podążając drogą Pańską!
    Oby pojął święte Prawo Pana,
        a jasność głosu Boga otaczała go zewsząd.

 

 

Na narodziny dziewczynki:

    Pobłogosław, o Panie, tę dziewczynkę,
        tak jak błogosławiłeś nasze matki!
    Niech błogosławieństwo Twoje
        spoczywa nad nią w dniach dorastania:
        aby wzrastała w pokoju i zdrowiu,
        i w doskonałej pogodzie ducha.
    Oby ojciec i matka mogli cieszyć się jej weselem.
    Oby przyszłość obdarowała ją wieloma synami,
        a także bogactwem i szacunkiem.
    Oby jej synowie cieszyli się długim życiem
        i byli dla niej źródłem szczęścia
        w dniach sędziwego wieku!

 

 

Błogosławieństwo po posiłku odmawiane przez gościa:

    Najświętszy Boże,
        pobłogosław ten stół, przy którym dziś się zebraliśmy.
    Zaopatrz go w dostatek pokarmu i napojów.
    Niech stół ten obfituje i będzie źródłem błogosławieństwa,
        jakim obdarowałeś naszego ojca Abrahama.
    Pozwól głodnemu stanąć w tych progach
        i znaleźć w nich pożywienie i otuchę.
    Niech Pan pobłogosławi ojca tego domu i jego rodzinę.
    Usłysz też jego modlitwy,
        które w tym świecie zanosi do Ciebie,
        i spraw, aby stał się godny
        błogosławieństwa w przyszłym świecie.
    Oby mu się we wszystkim szczęściło,
        oby omijały go przeciwności losu;
        oby nie miał okazji uczynić czegoś złego
        ani teraz, ani w przyszłości.

 

 

Modlitwa przed podróżą:

    O Panie, nasz Boże i Boże naszych ojców!
    Łaskawie kieruj naszymi krokami do miejsca przeznaczenia
        i pozwól do niego dotrzeć w zdrowiu, radości i pokoju!
    Uchroń nas od sideł i niebezpieczeństw
        i broń nas przed wszystkimi wrogami,
        których możemy spotkać podczas drogi.
    Błogosław i miej w opiece naszą podróż!
    Pozwól nam znaleźć łaskę w Twoich oczach
        i w oczach tych, którzy nas otaczają.
    Bądź błogosławiony, o Panie,
        który słuchasz i wysłuchujesz naszych modłów.

 

 

HAFTORA

     W centrum nabożeństwa synagogalnego znajduje się "Tanach" (Pismo Święte). W każdy szabat odczytywany jest odpowiedni fragment Pięcioksięgu Mojżeszowego (hebr. "Tory"). Odczytuje się również przewidziane na ten dzień fragmenty z ksiąg prorockich - to właśnie jest "haftora".

     Przed odczytaniem tej części Pisma odmawia się następującą modlitwę:
"Baruch ata Adonaj Elohejnu, Melech haolam, aszer bachar bynewiim towim weraca wediwrejhem haneemarim beemet. Baruch ata Adonaj habocher batora uwmosze awdo uwisrael amo unewiim haemet wecedek."
"Błogosławiony bądź, Panie nasz i Boże, Królu wszechświata, który wybrałeś wiernych proroków, których słowa wypowiadane w prawdzie znalazły łaskę u Ciebie. Błogosławiony bądź, Wiekuisty, który wybrałeś Zakon i Mojżesza sługę Twego, i Izraela lud Twój, i proroków prawdy i sprawiedliwości."

     Po odczytaniu "haftory" następuje modlitwa:
"Błogosławiony bądź Wiekuisty, Boże nasz, Królu wszechświata, Opoko wszystkich wieków, sprawiedliwy przez wszystkie pokolenia, Boże niezawodny, który mówisz i dopełniasz, wypowiadasz i dotrzymujesz, którego wszystkie słowa są prawdą i sprawiedliwością (...) Zmiłuj się nad Syjonem, bo on jest domem życia naszego, a strapioną duszę wspomóż rychło za dni naszych (...) Pociesz nas Wiekuisty, Boże nasz, Eliaszem prorokiem, sługą Twoim i panowaniem domu Dawida, pomazańca Twojego; rychło niech przyjdzie i uraduje serce nasze (...)"

 

 

HALLEL

     "Hallel" (hebr. "chwała") to wspólna nazwa grupy Psalmów od 113 do 118, które są odczytywane w synagodze podczas uroczystości świąt: Pesach, Szawuot, Sukkot, Chanuka i Rosz Chodesz (czyli na początku każdego miesiąca).

     "Hallel" rozpoczyna się modlitwą:
"Baruch ata Adonaj Elohejnu, Melech haolam, aszer kidszanu bemicwotajw weciwanu likro et hahallel."
"Błogosławiony bądź, Panie nasz i Boże, Królu wszechświata, który uświęciłeś nas Swoimi przykazaniami i nakazałeś nam czytanie Hallelu."

      Po odczytaniu "Hallelu" wznoszona jest następująca modlitwa kończąca:
"Niechaj chwalą Cię, Panie, nasz Boże, wszystkie Twe dzieła. Niechaj wszyscy pobożni Twoi słudzy, wykonujący wolę Twoją, i cały Twój lud, dom izraelski, wysławia Cię radosną pieśnią i dziękczynieniem, błogosławiąc, chwaląc, wywyższając i wielbiąc Twoje królewskie Imię, Królu nasz. Albowiem dobrze jest sławić pieśnią Twe Imię; od wieków na wieki Ty jesteś Bogiem. Błogosławiony bądź, Panie i Królu, uwielbiony w psalmach chwały."

 

 

KADYSZ

     Modlitwa "Kadysz" (aram. "uświęcony") - wbrew temu, co sądzi wielu chrześcijan - nie jest modlitwą za zmarłych, chociaż odmawiają ją żałobnicy po śmierci bliskiej osoby. Jest afirmacją chwały i świętości Najwyższego; wyrazem ukorzenia się przed Jego wolą.

      "Niechaj będzie wielbione i święcone Jego wielkie Imię w świecie, który stworzył według Swego upodobania. Niech sprawi On, by królowało Jego królestwo, i by zakiełkowało Jego odkupienie i niech wprowadzi On Swego Mesjasza i niech odkupi Swój lud za waszego życia i za waszych dni i za dni całego domu Izraela, teraz i w najbliższym czasie, amen.
      Niech będzie błogosławione, wielbione, wychwalane, wywyższane, wynoszone, pozdrawiane, wyśpiewywane i podnoszone Imię Świętego - niech będzie błogosławiony - ponad i wyżej aniżeli wszelkie błogosławieństwo, pieśń, pochwała, pocieszenie, jakie wygłasza się w świecie. Amen.
     Niech wasza modlitwa zostanie przyjęta i niech wasza prośba zostanie spełniona wraz z prośbą całego domu Izraela wobec naszego Ojca w niebie. Niechaj niebo da wielki pokój, pomoc, odkupienie, łaskę, życie, nasycenie, ocalenie, pocieszenie, wybawienie, uzdrowienie, podniesienie, rozszerzenie i wyzwolenie dla was i dla nas, i dla całej wspólnoty domu Izraela, dla życia i ku pokojowi. Amen."

 Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2002-2012 by Gedeon