ŻYDOWSCY  LAUREACI  NAGRODY  NOBLA   - Żydowscy laureaci nagrody Nobla
             -  Chemia
   - Fizyka
             -  Medycyna
             -  Ekonomia
             -  Literatura

  

----------------------------------------------------------------

---------------- FIZYKA----------------

1907 rok --> Albert Abraham Michelson (1852-1931) - urodzony w Polsce,
                              profesor fizyki na uniwersytecie w Cleveland, członek Narodowej
                              Akademii Nauk w Waszyngtonie. Przeprowadził wraz z
                              E.W. Morleyem doświadczenie mające na celu wykrycie wpływu
                              ruchu Ziemi na prędkość światła, a pośrednio sprawdzenie
                              istnienia eteru kosmicznego będącego nośnikiem światła.
                              Negatywny wynik badania stał się doświadczalną podstawą
                              teorii względności.
                 - Nobel "za zbudowanie niezwykle precyzyjnych przyrządów optycznych
                              i pomiary metrologiczne przeprowadzone przy ich użyciu".

1908 rok --> Gabriel Jonas Lippmann (1845-1921) - urodzony w Luksemburgu,
                              profesor fizyki na uniwersytecie w Paryżu, członek francuskiej
                              Akademii Nauk. Badał i pierwszy opisał zjawiska
                              elektrokapilarne, zjawiska piezoelektryczne, przewidział
                              istnienie odwrotnego zjawiska piezoelektrycznego, opracował
                              metodę reprodukcji barw, opartą na zjawisku interferencji
                              światła (nie znalazła zastosowania w praktyce).
                 - Nobel "za metodę fotograficznego odtwarzania kolorów opartą na
                              zjawisku interferencji".

1921 rok --> Albert Einstein (1879-1955) - urodzony w Niemczech, profesor
                              fizyki na uniwersytecie w Zurychu, Pradze i Berlinie. Zmuszony
                              w 1933 r. do opuszczenia Niemiec, objął stanowisko profesora
                              w Institute for Advanced Study w Princeton (USA). Stworzył
                              teorię względności, w któej wysunął nowe koncepcje czasu i
                              przestrzeni, zerwał z pojęciem czasu absolutnego, łącząc
                              przestrzeń i czas w czterowymiarową czasoprzestrzeń. Pracował
                              nad relatywistyczną teorią grawitacji, poddając gruntownej
                              analizie prawa grawitacji. Jego teorie przewidywały wiele
                              nowych efektów, z których jednym było zakrzywienie promieni
                              świetlnych w polu grawitacyjnym. Rozwinął także kwantową
                              teorię promieniowania. W czasie II wojny światowej popierał
                              prace zmierzające do budowy bomby jądrowej, jednak po
                              wojnie uznał, że dalsza rozbudowa arsenału jądrowego zagraża
                              istnieniu ludzkości, przed czym nieraz publicznie ostrzegał. W
                              dowód uznania za poparcie dla syjonizmu w 1952 r.
                              zaproponowano Einsteinowi prezydenturę Izraela, której nie
                              przyjął.
                 - Nobel "za zasługi dla fizyki teoretycznej, szczególnie za odkrycie praw
                              rządzących zjawiskiem fotoelektrycznym w 1905 r."

1922 rok --> Niels Henrik David Bohr (1885-1962) - urodzony w Danii, profesor
                              fizyki na uniwersytecie w Kopenhadze, członek Duńskiej
                              Królewskiej Akademii Nauk i Towarzystwa Królewskiego w
                              Londynie. Pochodził z bogatej rodziny żydowskich bankierów z
                              Danii. Został zmuszony do opuszczenia Niemiec i wyemigrował
                              do USA. W latach 1943-45 pracował przy budowie bomby
                              atomowej w USA. Był jednym z twórców teorii kwantów,
                              opracował teorię budowy atomu wodoru, wniósł istotny wkład
                              do teorii jądra atomowego, ogłosił zasadę komplementarności i
                              dokonał próby filozoficznej interpretacji podstaw mechaniki
                              kwantowej.
                 - Nobel "za badanie i opracowanie modelu budowy atomu w 1913 r. oraz
                              za rozwinięcie swojej interpretacji mechaniki kwantowej".

1925 rok --> James Franck (1882-1964) - urodzony w Niemczech, profesor
                              fizyki na uniwersytetach w Berlinie, Getyndze, Baltimore i
                              Chicago, członek Narodowej Akademii Nauk w Waszyngtonie. W
                              1933 r. uciekł z Niemiec do Danii, a w 1935 r. wyemigrował do
                              USA. Pracował głównie w dziedzinie spektroskopii atomowej i
                              molekularnej. Pracował przy budowie bomby atomowej w USA.
                 - Nobel (wspólnie z Hertzem) "za odkrycie praw rządzących zderzeniem
                              elektronu z atomem".

1925 rok --> Gustav Hertz (1887-1975) - urodzony w Niemczech, profesor
                              fizyki na uniwersytecie w Halle, następnie dyrektor politechniki w
                              Berlinie, po 1945 r. pracował w ZSRR i po 1955 r. na
                              uniwersytecie w Lipsku. Prowadził badania głównie z dziedziny
                              spektroskopii, zderzeń elektronów z atomami gazu, w wyniku
                              których potwierdzono istnienie poziomów energetycznych
                              atomów.
                 - Nobel (wspólnie z Franckiem) "za odkrycie praw rządzących zjawiskiem
                              wzbudzenia i jonizacji atomu"

1943 rok --> Otto Stern (1888-1969) - urodzony w Niemczech, profesor fizyki
                              na uniwersytecie w Hamburgu. W 1933 r. zmuszony do
                              opuszczenia Niemiec wyemigrował do USA. Pracował na
                              Carnegie Institute of Technology w Pittsburghu, członek
                              Narodowej Akademii Nauk w Waszyngtonie. Zajmował się
                              głównie termodynamiką, fizyką molekularną i teorią kwantów,
                              wyznaczył moment magnetyczny protonu i deuteronu.
                 - Nobel "za wkład w rozwój metody promieni molekularnych i za odkrycie
                              momentu magnetycznego protonu".

1944 rok --> Isidor Issac Rabi (1898-1988) - urodzony w Polsce (ówczesna
                              Austria). Rodzice w 1899 r. wyemigrowali do USA. Profesor fizyki
                              na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku, następnie dyrektor
                              Radiation Laboratory w Massachusetts Institute of Technology.
                              Pracował nad konstrukcją radaru. Prowadził prace głównie z
                              fizyki jądrowej, mechaniki kwantowej i magnetyzmu, zastosował
                              metody rezonansowej do pomiaru momentów magnetycznych
                              jąder atomowych.
                 - Nobel "za metodę rezonansową obserwacji własności magnetycznych
                              jąder atomowych".

1945 rok --> Wolfgang Ernst Pauli (1900-1958) - urodzony w Austrii. W 1929 r.
                              przeszedł na rzymsko-katolicyzm. Profesor fizyki teoretycznej w
                              Związkowej Wyższej Szkole Technicznej w Zurychu. W 1940 r.
                              wyjechał do USA. Pracował nad mechaniką kwantową i
                              kwantową teorią pola, podał jedną z najważniejszych zasad
                              fizyki współczesnej, tzw. zakaz P. (Pauliego zasada), wysunął
                              hipotezę istnienia neutrina, opracował teorię paramagnetyzmu
                              metali.
                 - Nobel "za odkrycie zasady wykluczania, nazwanej również zakazem
                              Pauliego".

1952 rok --> Felix Bloch (1905-1983) - urodzony w Szwajcarii, profesor fizyki
                              na uniwersytecie w Stanford (Kalifornia), członek Narodowej
                              Akademii Nauk w Waszyngtonie. Koncentrował się głównie na
                              elektronowej teorii metali, nadprzewodnictwie,
                              ferromagnetyzmie (w szczególności struktury domenowej
                              ferromagnetyków) i elektrodynamice kwantowej oraz fizyce
                              neutronów, odkrył jądrowy rezonans magnetyczny.
                 - Nobel (wraz z Purcellem) "za odkrycie nowych metod pomiarów
                              magnetycznej precesji jąder atomowych".

1954 rok --> Max Born (1882-1970) - urodzony w Niemczech. Profesor fizyki na
                              uniwersytetach w Berlinie i Getyndze. W 1933 r. wyemigrował
                              do Wielkiej Brytanii i pracował na uniwersytecie w Edynburgu,
                              członek Towarzystwa Królewskiego w Edynburgu. Był jednym z
                              twórców mechaniki kwantowej oraz teorii sieci krystalicznych.
                 - Nobel "za fundamentalne badania w dziedzinie mechaniki kwantowej,
                              szczególnie za statystyczną interpretację funkcji falowej".

1958 rok --> Ilja M. Frank (1908-1990) - urodzony w Rosji, pracownik Instytutu
                              Fizyki Akademii Nauk ZSRR, profesor fizyki na uniwersytecie w
                              Moskwie, członek Akademii Nauk ZSRR. Wspólnie z I.J. Tammem,
                              podał teorię promieniowania Czerenkowa.
                 - Nobel (wraz z P.A. Czerenkowem i Tammem) "za odkrycie i
                              interpretację efektu Czerenkowa"

1958 rok --> Igor J. Tamm (1895-1971) - urodzony w Rosji, profesor fizyki
                              na uniwersytecie w Moskwie, członek Akademii Nauk ZSRR.
                              Rozwinął kwantową teorię rozpraszania fotonów na
                              swobodnych elektronach, wspólnie z I.M. Frankiem opracował
                              teorię promieniowania Czerenkowa, zajmował się również
                              problemem kontrolowanej reakcji termojądrowej.
                 - Nobel (wspólnie z P.A. Czerenkowem i Frankiem) "za odkrycie i
                              interpretację efektu Czerenkowa"

1959 rok --> Emilio Gino Segre (1905-1989) - urodzony we Włoszech,
                              profesor fizyki na uniwersytecie w Palermo. W 1938 r. uciekł do
                              USA. Profesor fizyki na University of California w Berkeley, potem
                              kierownik grupy laboratoriów w Los Alamos, członek Narodowej
                              Akademii Nauk w Waszyngtonie. Prowadził badania w dziedzinie
                              fizyki jądrowej, współodkrywca pierwiastków technetu, astatu i
                              plutonu. Odkrył antyproton.
                 - Nobel (wspólnie z O. Chamberlainem) "za odkrycie antyprotonu".

1960 rok --> Donald Arthur Glaser (1926- ) - urodzony w USA, profesor fizyki
                              na University of Michigan w Ann Arbor, nastęnie University of
                              California w Berkeley. Badał promieniowanie kosmiczne i cząstki
                              elementarne, skonstruował komorę pęcherzykową (tzw. komorę
                              Glasera).
                 - Nobel "za skonstruowanie komory pęcherzykowej".

1961 rok --> Robert Hofstadter (1915-1990) - urodzony w USA. Rodzice byli
                              żydowskimi imigrantami z Polski. Pracownik uniwersytetu w
                              Princeton, członek Narodowej Akademii Nauk w Waszyngtonie.
                              Zajmował się głównie fizyką jądrową, skonstruował licznik
                              scyntylacyjny do rejestracji promieniowania, następnie wiele
                              liczników do rejestracji neutronów i promieniowania X, badał
                              rozproszenie elektronów o energii ok. 900 MeV na jądrach
                              atomowych i uzyskał ważne dane o strukturze wewnętrznej
                              nukleonów.
                 - Nobel "za pionierskie badania rozpraszania elektronu w jądrach
                              atomowych i dokonane na tej drodze odkrycia związane ze
                              strukturą nukleonów".

1962 rok --> Lew Davidovich Landau (1908-1968) - urodzony w Uzbekistanie,
                              profesor fizyki na uniwersytecie w Moskwie i kierownik oddziału
                              Instytutu Problemów Fizyki Akademii Nauk ZSRR. Zajmował się
                              wieloma dziedzinami fizyki współczesnej, szczególnie duże
                              znaczenie miały jego prace dotyczące mechaniki kwantowej,
                              fizyki ciała stałego, teorii przemian fazowych drugiego rodzaju,
                              teorii nadpłynności, teorii promieniowania kosmicznego,
                              hydrodynamiki, kwantowej teorii pola, fizyki cząstek
                              elementarnych i fizyki plazmy, w wyniku rozważań teoretycznych
                              przewidział istnienie gwiazd neutronowych.
                 - Nobel "za pionierskie teorie skondensowanej materii, w szczególności
                              ciekłego helu".

1963 rok --> Eugene Paul Wigner (1902-1995) - urodzony na Węgrzech. W
                              1933 r. uciekł do USA. Profesor fizyki na uniwersytecie w
                              Princeton, członek Narodowej Akademii Nauk w Waszyngtonie.
                              Rozwinął teorię nuklearnej reakcji łańcuchowej i uczestniczył w
                              amerykańskim projekcie budowy bomby atomowej w Los
                              Alamos. Był autorem prac dotyczących kwantowej mechaniki i
                              elektrodynamiki, teorii jądra atomowego i cząstek
                              elementarnych, odkrył efekt niszczenia sieci krystalicznych pod
                              działaniem cząstek jądrowych, zainicjował w USA prace nad
                              wykorzystaniem energii jądrowej.
                 - Nobel "za wkład w teorię jądra atomowego i cząstek elementarnych, a
                              szczególnie za odkrycie i zastosowanie w tych teoriach
                              podstawowych zasad symetrii".

1965 rok --> Richard Phillips Feynman (1918-1988) - urodzony w USA, profesor
                              fizyki na California Institute of Technology w Pasadenie, członek
                              Narodowej Akademii Nauk w Waszyngtonie. Stworzył
                              relatywistyczną elektrodynamikę kwantową, po raz pierwszy
                              zastosował metodę diagramów (tzw. diagramy Feynmana) do
                              rozwiązywania zagadnień z oddziałującymi cząstkami,
                              przedstawił model nukleonów złożonych z partonów.
                 - Nobel (wspólnie z J.S. Schwingerem i Sh. Tomonagi) "za fundamentalne
                              prace w dziedzinie elektrodynamiki kwantowej, o głębokich
                              konsekwencjach dla fizyki cząstek elementarnych".

1965 rok --> Julian Seymour Schwinger (1918-1994) - urodzony w USA,
                              profesor fizyki na Harvard University w Cambridge, następnie
                              University of California w Berkeley, członek Narodowej Akademii
                              Nauk w Waszyngtonie. Prowadził prace o doniosłym znaczeniu z
                              fizyki jądrowej, relatywistycznej mechaniki kwantowej, fizyki
                              statystycznej, teorii cząstek elementarnych, współtwórca
                              relatywistycznej elektrodynamiki kwantowej.
                 - Nobel (wraz z R.Ph. Feynmanem i S. Tomonagą) "za ich fundamentalne
                              prace w dziedzinie elektrodynamiki kwantowej, o głębokich
                              konsekwencjach dla fizyki cząstek elementarnych".

1967 rok --> Hans Albrecht Bethe (1906-2005) - urodzony w Niemczech, w
                              1933 r. musiał wyjechać do Wielkiej Brytanii, a następnie do
                              USA. Profesor fizyki na Cornell University w Ithaca, następnie
                              dyrektor departamentu fizyki teoretycznej w ośrodku badań
                              jądrowych w Los Alamos. Prowadził prace dotyczące teorii jądra
                              atomowego, mechaniki kwantowej, teorii ciała stałego,
                              teorii reaktorów jądrowych, astrofizyki. Działał na rzecz
                              pokojowego wykorzystania energii jądrowej.
                 - Nobel "za wkład do teorii reakcji jądrowych, a szczególnie za odkrycia
                              związane z wytwarzaniem energii w gwiazdach".

1969 rok --> Murray Gell-Mann (1929- ) - urodzony w USA, profesor fizyki
                              w California Institute of Technology w Pasadenie, członek
                              Narodowej Akademii Nauk w Waszyngtonie. Był autorem prac
                              dotyczących teorii cząstek elementarnych, wprowadził liczbę
                              kwantową dziwność, przewidział istnienie cząstki, wprowadził
                              symetrię unitarną, zaproponował kwarkowy model hadronów.
                 - Nobel "za wkład i odkrycia związane z klasyfikacją ząstek
                              elementarnych i ich oddziaływań".

1971 rok --> Dennis Gabor (1900-1979) - urodzony na Węgrzech, studiował w
                              Berlinie. W 1933 r. musiał opuścić Niemcy i udał się do Wielkiej
                              Brytanii. Profesor fizyki w Imperial College w Londynie, członek
                              Towarzystwa Królewskiego w Londynie i Węgierskiej Akademii
                              Nauk. Prowadził prace w zakresie elektroniki i optyki
                              elektronowej, opracował metodę otrzymywania obrazów
                              trójwymiarowych (holografia).
                 - Nobel "za odkrycie zasad holografii".

1972 rok --> Leon Neil Cooper (1930- ) - urodzony w USA, profesor fizyki na
                              wielu uniwersytetach, m.in. Brown University w Providence,
                              członek Narodowej Akademii Nauk w Waszyngtonie. Pracował
                              nad fizyką ciała stałego, nadprzewodnictwem i filozofią fizyki,
                              stworzył pierwszą mikroskopową teorię nadprzewodnictwa
                              (tzw. teoria BCS).
                 - Nobel (wraz z J. Bardeenem i J.R. Schriefferem) "za sformułowanie teorii
                              nadprzewodnictwa, nazwanej później teorią BCS".

1973 rok --> Brian David Josephson (1940- ) - urodzony w Wielkiej Brytanii,
                              profesor fizyki uniwersytetu w Cambridge, członek Królewskiego
                              Towarzystwa w Londynie. Prowadził prace badawcze dotyczące
                              elektronowych efektów tunelowych i nadprzewodnictwa, odkrył
                              zjawisko przepływu prądu w złączach nadprzewodnik izolator
                              nadprzewodnik (zw. zjawiskami Josephsona), zajmuje się
                              również badaniem teoretycznym układu wielu ciał w
                              zagadnieniach fizycznych i biologicznych.
                 - Nobel "za teoretyczne przewidzenie własności przepływu prądu
                              nadprzewodnictwa przez barierę".

1975 rok --> Benjamin Roy Mottelson (1926- ) - urodzony w USA, profesor
                              fizyki Nordyckiego Instytutu Teoretycznej Fizyki Jądrowej w
                              Kopenhadze. Prowadzi prace głównie w dziedzinie fizyki
                              jądrowej, jest jednym z twórców tzw. kolektywnego modelu
                              jądra atomowego.
                 - Nobel "za odkrycie związku między ruchem kolektywnym i ruchem
                              jednocząstkowym i rozwinięcie teorii budowy jąder atomowych
                              oparte na tym związku".

1976 rok --> Burton Richter (1931- ) - urodzony w USA, profesor fizyki na
                              Stanford University, pracuje w Stanford Linear Accelerator
                              Center (SLAC). Bada cząstki elementarne, wniósł duży wkład w
                              projektowanie i realizację akceleratorów elektronów, wspólnie z
                              G. O'Neillem skonstruował pierwsze przecinające się pierścienie
                              akumulujące, a następnie pod jego kierownictwem zbudowano
                              urządzenie SPEAR, na którym, doprowadzając do zderzenia
                              elektronów i pozytonów o energii 1,55 GeV, odkrył ciężką
                              cząstkę J/.
                 - Nobel (razem z S.Ch. Ting) "za ich (niezależne) odkrycie ważnej
                              podstawowej cząstki elementarnej".

1978 rok --> Arno Allan Penzias (1933- ) - urodzony w Niemczech, z rodzicami
                              uciekł do USA. Pracownik Bell Telephone Laboratories w New
                              Jersey, członek Narodowej Akademii Nauk w Waszyngtonie.
                              Prowadzi badania w dziedzinie radioastronomii, odkrył
                              promieniowanie reliktowe.
                 - Nobel "za odkrycie promieniowania reliktowego".

1978 rok --> Piotr L. Kapica (1894-1984) - urodzony w Rosji, wicedyrektor
                              w Cavendish Laboratory w Cambridge, następnie profesor fizyki
                              i dyrektor Royal Society Mond Laboratory w Cambridge, potem
                              dyrektor Instytutu Problemów Fizyki Akademii Nauk ZSRR,
                              członek Akademii Nauk ZSRR. Prowadził badania w zakresie fizyki
                              jądrowej, fizyki i techniki silnych pól magnetycznych i bardzo
                              niskich temperatur, fizyki cieczy kwantowych, fizyki plazmy
                              wysokotemperaturowej, elektroniki wielkich mocy, zbudował
                              aparaturę do skraplania wodoru i tlenu metodą adiabatycznego
                              rozprężania, odkrył nadciekłość helu II.
                 - Nobel "za odkrycie nadciekłości helu"

1979 rok --> Steven Weinberg (1933- ) - urodzony w USA, profesor fizyki
                              na Massachusetts Institute of Technology w Cambridge,
                              następnie Harvard University tamże, a poyem University of
                              Texas w Austin, członek Towarzystwa Królewskiego w Londynie.
                              Prowadzi prace dotyczące głównie teorii cząstek elementarnych.
                 - Nobel (wraz z Sh.L. Glashowem i A. Salamem) "za prace nad
                              jednolitą teorią wzajemnego słabego i elektromagnetycznego
                              oddziaływania cząstek elementarnych".

1979 rok --> Sheldon Lee Glashow (1932- ) - urodzony w USA, pracownik
                              California Institute of Technology, Stanford University oraz
                              California University w Berkeley, potem profesor fizyki na
                              Harvard University w Cambridge. Prowadzi badania dotyczące
                              teorii cząstek elementarnych, dał podwaliny połączonej teorii
                              oddziaływań słabych i elektromagnetycznych.
                 - Nobel (wspólnie z S. Weinbergiem i A. Salamem) "za prace nad
                              jednolitą teorią wzajemnego słabego i elektromagnetycznego
                              oddziaływania cząstek elementarnych".

1981 rok --> Arthur Leonard Schawlow (1921-1999) - urodzony w USA. Jego
                              ojciec był żydowskim imigrantem z Litwy. Profesor fizyki na
                              Stanford University.
                 - Nobel (wspólnie z N. Bloembergen i Kai M. Siegbahn) "za ich wkład do
                              rozwoju mikroskopii laserowej i elektronowej wysokiej
                              rozdzielczości".

1988 rok --> Leon Max Lederman (1922- ) - urodzony w USA, profesor fizyki
                              na Columbia University w Nowym Jorku, następnie dyrektor
                              Laboratorium im. E. Fermiego w Batavii (Illinois). Prowadzi
                              badania w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych, odkrył
                              mezon, przeprowadził obserwację niezachowania parzystości w
                              rozpadach pionów i mionów, wykonał eksperyment wykazujący
                              istnienie 2 typów neutrin (elektronowego i mionowego), odkrył
                              cząstkę ypsilon (Y).
                 - Nobel (wraz z J. Steinbergerem i M. Schwartzem) "za metodę wiązki
                              neutrinowej i przedstawienie dubletowej struktury leptonów
                              poprzez odkrycie neutrina mionowego".

1988 rok --> Melvin Schwartz (1932- ) - urodzony w USA, pracownik Columbia
                              University w Nowym Jorku, następnie profesor fizyki na
                              uniwersytecie w Stanford. Prowadzi badania w dziedzinie
                              cząstek elementarnych, eksperymentalnie wykazał istnienie 2
                              typów neutrin (elektronowego i mionowego).
                 - Nobel (wraz z J. Steinbergerem i L. Ledermanem) "za metodę wiązki
                              neutrinowej i przedstawienie dubletowej struktury leptonów
                              poprzez odkrycie neutrina mionowego".

1988 rok --> Jack Steinberger (1921- ) - urodzony w Niemczech. W 1933 r.
                              uciekł do USA. Pracownik Uniwersytetu Columbia w Nowym
                              Jorku, następnie w CERN (Szwajcaria). Prowadzi badania w
                              dziedzinie cząstek elementarnych, odkrył pion neutralny,
                              przeprowadził obserwacje niezachowania parzystości w
                              rozpadach, zajmował się badaniem niezachowania parzystości
                              kombinowanej CP w rozpadach mezonów K0, wykonał
                              eksperyment wykazujący istnienie dwóch typów neutrin
                              (elektronowego i mionowego).
                 - Nobel (wraz z L. Ledermanem i M. Schwartzem) "za metodę wiązki
                              neutrinowej i przedstawienie dubletowej struktury leptonów
                              poprzez odkrycie neutrina mionowego".

1990 rok --> Jerome I. Friedman (1930- ) - urodzony w USA, profesor
                              fizyki Massachusetts Institute of Technology w Cambridge.
                              Badacz cząstek elementarnych, przeprowadził serię
                              eksperymentów, które dostarczyły dowodów na istnienie
                              wewnętrznej struktury protonów i neutronów (potwierdziły
                              kwarkową strukturę nukleonów).
                 - Nobel (wspólnie z Kendallem i Taylorem) "za pionierskie badania które
                              dostarczyły dowodów na istnienie wewnętrznej struktury
                              protonów i neutronów, oraz za stworzenie modela kwarka"

1992 rok --> Georges Charpak (1924- ) - urodzony w Polsce, w 1931 r.
                              wyjechał do Francji, od 1944 r. więziony w obozie
                              koncentracyjnym Dachau. Od 1984 r. profesor fizyki wyższej
                              szkoły fizyki i chemii w Paryżu, członek Francuskiej Akademii
                              Nauk. Prowadził badania z dziedziny fizyki cząstek
                              elementarnych, głównie detekcji promieniowania jonizującego,
                              skonstruował pierwszą wielodrutową komorę proporcjonalną.
                 - Nobel "za wynalezienie i rozwój detektorów cząstek, a zwłaszcza
                              wielodrutowej komory proporcjonalnej".

1995 rok --> Frederick Reines (1918-1998) - urodzony w USA. Jego rodzice byli
                              żydowskimi imigrantami z Rosji. Profesor fizyki na uniwersytecie
                              w Irvine (Kalifornia), członek Narodowej Akademii Nauk w
                              Waszyngtonie i Rosyjskiej Akademii Nauk. Prowadził badania w
                              zakresie fizyki wielkich energii, odkrył neutrino.
                 - Nobel (wspólnie z M.L. Perlem) "za pionierski wkład do fizyki
                              leptonów".

1995 rok --> Martin Lewis Perl (1927- ) - urodzony w Rosji, profesor fizyki
                              na Uniwersytecie Stanforda, członek Amerykańskiej Akademii
                              Nauk w Waszyngtonie i Rosyjskiej Akademii Nauk. Prowadzi
                              badania z zakresu fizyki cząstek elementarnych, kierował
                              zespołem który w akceleratorze SLAC przeprowadził
                              eksperymenty ze zderzeniem przeciwbieżnych wiązek
                              elektronów i pozytonów o ogromnych energiach, analiza
                              produktów tych zderzeń doprowadziła do odkrycia pierwszej
                              cząstki z rodziny cząstek elementarnych cząstki tau.
                 - Nobel (wspólnie z F. Reinesem) "za pionierski wkład do fizyki
                              leptonów".

1996 rok --> David M. Lee (1931- ) - urodzony w USA. Rodzice byli żydowskimi
                              imigrantami z Litwy i Wielkiej Brytanii. Profesor fizyki na Cornell
                              University w Ithaca. Prowadził prace w dziedzinie fizyki niskich
                              temperatur.
                 - Nobel (wspólnie z D.D. Osheroffem i R.C. Richardsonem) "za odkrycie
                              nadciekłości w izotopie helu-3".

1996 rok --> Douglas Dean Osheroff (1945- ) - urodzony w USA. Jego ojciec był
                              Żydem. Profesor fizyki na Stanford University.
                 - Nobel (wspólnie z D.M. Lee i R.C. Richardsonem) "za odkrycie
                              nadciekłości w izotopie helu-3".

1997 rok --> Claude Cohen-Tannoudji (1933- ) - urodzony w Algierii, profesor
                              fizyki na College de France. Prowadził prace w dziedzinie fizyki
                              niskich temperatur.
                 - Nobel (wspólnie z W. Philipsem i S. Chu) "za wkład w rozwój metod
                              schładzania (do milionowych części kelwina) i pułapkowania
                              atomów za pomocą tzw. pułapki magnetooptycznej".

2000 rok --> Zhores I. Alferov (1930- ) - urodzony w Rosji, dyrektor Instytutu
                              Fizyki i Techniki w Sankt Petersburgu, wiceprzewodniczący
                              Rosyjskiej Akademii Nauk, przewodniczący Naukowego Centrum
                              Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu. Prowadził prace
                              nad heterostrukturami półprzewodnikowymi (strukturami
                              wielowarstwowymi otrzymywanymi metodą kontrolowanego
                              wzrostu monokrystalicznych warstw różnych pod względem
                              chemicznym półprzewodników i metali, nakładanych kolejno na
                              siebie), użycie heterostruktur do budowy laserów
                              półprzewodnikowych stosowanych w łączach swiatłowodowych,
                              odtwarzaczach płyt kompaktowych.
                 - Nobel (wspólnie z H. Kroemerem) "rozwinięcie technologii
                              heterostruktur półprzewodnikowych, wykorzystywanych w
                              technice bardzo wielkiej częstotliwości i optoelektronice".

2003 rok --> Witalij Łazarewicz Ginzburg (1916- ) - urodzony w Rosji. Członek
                              Akademii Nauk ZSRR, dyrektor Instytutu Fizyki AN ZSRR. W latach
                              50-tych odegrał kluczową budowę w stworzeniu sowieckiej
                              bomby wodorowej.
                 - Nobel "za pionierski wkład w rozwój teorii nadprzewodnictwa i
                              nadciekłości".

2003 rok --> Alexei Alexeevich Abrikosov (1928- ) - urodzony w Rosji. Jego
                              matka była Żydówką. Jego najsłynniejsze prace dotyczą fizyki
                              ciała stałego.
                 - Nobel "za pionierski wkład w rozwój teorii nadprzewodnictwa i
                              nadciekłości".

2004 rok --> David J. Gross (1941- ) - urodzony w Stanach Zjednoczonych.
                              Profesor Uniwersytetu Princeton i Uniwersytetu Kalifornijskiego
                              w Santa Barbara. Gros otrzymał tytuły naukowe od
                              Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie w w 1962 r.
                 - Nobel (wspólnie z H.D. Politzerem i F. Wilczek) "za opracowanie teorii
                              asymptotycznej swobody w silnych oddziaływaniach między
                              cząsteczkami elementarnymi."

2004 rok --> Hugh David Politzer (1949- ) - urodzony w Stanach
                              Zjednoczonych. Profesor California Institute of Technology w
                              Pasadenie (Kalifornia).
                 - Nobel (wspólnie z F. Wilczek i D.J. Gross) "za opracowanie teorii
                              asymptotycznej swobody w silnych oddziaływaniach między
                              cząsteczkami elementarnymi."

2004 rok --> Frank Wilczek (1951- ) - urodzony w Stanach Zjednoczonych.
                              Jego dziadkowie byli żydowskimi imigrantami z Polski. Profesor
                              Princeton University.
                 - Nobel (wspólnie z H.D. Politzerem i D.J. Gross) "za opracowanie teorii
                              asymptotycznej swobody w silnych oddziaływaniach między
                              cząsteczkami elementarnymi."

2005 rok --> Roy Glauber (1925- ) - urodzony w Stanach Zjednoczonych.
                              Profesor fizyki na Uniwersytecie Harvarda w Cambridge.
                 - Nobel "za teoretyczny opis zachowania cząstek światła".

 

 

Źródło: Encyclopedia Britannica, Encyklopedię PWN oraz gov.ilNa poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2003-2013 by Gedeon