PLAN  POKOJOWY  DLA  BLISKIEGO  WSCHODU 

 

Poniżej znajduje się przedstawienie celów planu pokojowego "Mapa Drogowa" z wyraźnie zaznaczonymi etapami, planowanymi datami realizacji oraz wzorcami obustronnych kroków prowadzących do postępu w dziedzinach polityki, gospodarki i bezpieczeństwa realizowanego pod auspicjami Kwartetu (Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Organizacja Narodów Zjednoczonych i Rosja). Celem jest ostateczne i wszechstronne rozwiązanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego do 2005 roku, jak to przedstawił w swoim przemówieniu prezydent Bush w dniu 24 czerwca. Plan został przyjęty przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Unię Europejską i Rosję w dniu 16 lipca, oraz wydany w oświadczeniu Kwartetu z dniu 17 września.

Konflikt izraelsko-palestyński zostanie zakończony powstaniem dwóch państw pod warunkami, że ustanie przemoc i terroryzm, że palestyński naród będzie posiadał przywództwo zdecydowane wbrew wszelkim obawom budować demokratyczne państwo oparte na tolerancji i wolności, że Izrael będzie gotowy uczynić wszystko co jest konieczne dla powstania demokratycznego państwa palestyńskiego. W tym celu jest konieczna jednoznaczna i czysta obustronna akceptacja wynegocjowanych porozumień. Kwartet udzieli pomocy i ułatwi realizację planu zaczynając od Fazy I, włączając w to bezpośrednie negocjacje ze stronami - jeśli zajdzie taka potrzeba. Plan zakłada realne daty realizacji kolejnych etapów, jednakże interpretacja planu oraz postęp będzie opierał się na dobrej woli obu stron i przestrzegania przyjętych na siebie zobowiązań. Strony powinny wykonywać swoje obowiązki szybko, wdrażać przyjęte zobowiązania wewnętrzne, tak aby można było wdrażać kolejne etapy szybciej niż to zakłada plan. Nie wypełnianie obowiązków zakłóci postęp.

Wynegocjowane między stronami porozumienie spowoduje powstanie niezależnego, demokratycznego i rzeczywistego państwa palestyńskiego istniejącego w pokoju i bezpieczeństwie z Izraelem oraz innymi sąsiadami. Porozumienie rozwiąże konflikt izraelsko-palestyński oraz zakończy okupację, która rozpoczęła się w 1967 roku. Porozumienie opierać się będzie na fundamentach Konferencji w Madrycie, zasadzie ziemia za pokój, Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 242, 338 i 1397, wcześniejszych porozumień zawartych pomiędzy stronami oraz inicjatywie saudyjskiego następcy tronu Abdullaha - popartego przez Ligę Arabską podczas szczytu w Bejrucie. Pełne porozumienie domaga się akceptacji państwa Izrael, jako żyjącego w pokoju i bezpieczeństwie ze swymi sąsiadami. Ta inicjatywa jest zasadniczym elementem międzynarodowych wysiłków dążących do osiągnięcia stałego pokoju, wliczając w to zawarcie porozumień syryjsko-izraelskiego i libańsko-izraelskiego.

Kwartet będzie regularnie oceniać postępy w realizacji planu. Oczekuje się, że strony będą równolegle wypełniać wszystkie swoje zobowiązania w każdym kolejnym etapie.

 

---------- Faza Pierwsza ----------

Zakończenie Przemocy i Terroru, Normalizacja Palestyńskiego Życia, Budowa Palestyńskich Instytucji

czas realizacji: do maja 2003

W pierwszym etapie Palestyńczycy natychmiast ogłoszą bezwarunkowe powstrzymanie przemocy i podejmą stosowne do tego kroki. Powinny temu towarzyszyć odpowiednie kroki podjęte przez Izrael. Izraelskie i palestyńskie siły bezpieczeństwa podejmą na nowo współpracę opartą na roboczym planie przygotowanym przez Taneta, który przewiduje gruntowną przebudowę palestyńskiego aparatu bezpieczeństwa. Palestyńczycy podejmą się trudnej reformy politycznej oczekując na swoje państwo. W tym czasie powstanie projekt palestyńskiej konstytucji i zostaną przeprowadzone wolne, uczciwe i powszechne wybory. Izrael podejmie wszystkie niezbędne kroki pomagając w normalizacji palestyńskiego życia. Izraelskie wojska wycofają się z palestyńskich obszarów zajętych po 28 września 2000 roku i obie strony przywrócą status quo, który egzystował wcześniej w okresie współpracy sił bezpieczeństwa. Izrael wstrzyma swoją działalność osiedleńczą, zgodnie z raportem Mitchella.

Na początku Fazy Pierwszej:
  * Palestyńscy przywódcy wydadzą jednoznaczne oświadczenie uznające prawo
            Izraela do istnienia w pokoju i bezpieczeństwie. Następnie palestyńscy             przywódcy ogłoszą bezwarunkowe zawieszenie broni i zakończą wszelką
            zbrojną działalność i akty terroru przeciwko Izraelczykom. Dotyczy to
            wszystkich palestyńskich instytucji, które w ostatnim czasie były
            podburzane przeciwko Izraelowi.
  * Izraelscy przywódcy wydadzą jednoznaczne oświadczenie potwierdzające
            zaangażowanie Izraela w realizację wizji powstania niezależnego,             rzeczywistego i niezawisłego państwa palestyńskiego żyjącego w pokoju i
            bezpieczeństwie przy Izraelu. Następnie izraelscy przywódcy powstrzymają
            wszelką przemoc skierowaną przeciwko Palestyńczykom. Dotyczy to
            wszystkich izraelskich instytucji, które w ostatnim czasie były podburzane
            przeciwko Palestyńczykom.

Bezpieczeństwo:
  
* Palestyńczycy ogłoszą ostateczne zakończenie przemocy i terroru, oraz
            podejmą widoczne wysiłki zmierzające do aresztowania i powstrzymania
            jednostek lub grup planujących i usiłujących przeprowadzić ataki przeciwko
            Izraelczykom.
  * Odbudowane i scentralizowane siły bezpieczeństwa Autonomii Palestyńskiej
            rozpoczną działalność przeciwko wszystkim tym, którzy będą kontynuować
            działalność terrorystyczną. Obejmuje to rozpoczęcie konfiskat nielegalnej
            broni oraz utrwalenie autorytetu władz wolnych od powiązań przestępczych
            i korupcji.
  * Izraelczycy nie przeprowadzą żadnej działań podważających zaufanie, takich
            jak deportacje, ataki na cywilów, konfiskata lub rozbiórka palestyńskich
            domów i własności, które mogłyby być działaniami odwetowymi. Izrael
            ułatwi odbudowę zniszczonych palestyńskich instytucji i infrastruktury,
            zgodnie z planem Taneta.
  * Opierając się na istniejących mechanizmach i zasobach ludzkich, przedstawiciele
            Kwartetu rozpoczną nieformalny nadzór i konsultacje ze stronami,
            wypracowując stałe mechanizmy monitoringu.
  * Stany Zjednoczone, Egipt i Jordania pomogą przebudować i wyszkolić
            palestyńskie siły bezpieczeństwa. Kwartet podejmie wszelkie wysiłki by
            osiągnąć trwałe zawieszenie broni.
            - Wszystkie palestyńskie grupy militarne powiązane z aparatem
                  bezpieczeństwa zostaną skonsolidowane w trzech formacjach,
                  podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
            - Przebudowane palestyńskie siły bezpieczeństwa rozpoczną współpracę
                  ze swoimi izraelskimi odpowiednikami, podejmując działania konieczne
                  do realizacji planu. Będą odbywać się regularne spotkania wysokich
                  dowódców obu stron, przy obecności urzędników amerykańskich sił
                  bezpieczeństwa.
  * Państwa arabskie powstrzymają wszelką państwową i prywatną pomoc
            finansową udzielaną grupom popierającym przemoc i terror.
  * Wszyscy darczyńcy przekazujący wsparcie finansowe dla Palestyńczyków będą
            kierować te fundusze przez palestyńskie Ministerstwo Finansów.
  * Wraz z postępem wszystkich punktów związanych z zapewnieniem
            bezpieczeństwa, Izraelskie Siły Obronne stopniowo wycofają się z obszarów
            zajętych po 28 września 2000 roku. Obie strony przywrócą status quo,
            który egzystował we wcześniejszym okresie.

Odbudowa Palestyńskich Instytucji:
  * Natychmiastowe działania mają doprowadzić do przygotowania projektu
            konstytucji uwzględniającej palestyńską państwowość. Komitet
            konstytucyjny rozpowszechni wśród Palestyńczyków projekt konstytucji,
            opartej na demokracji parlamentarnej i rządem z premierem. Projekt
            konstytucji zostanie poddany publicznej dyskusji. Po przeprowadzeniu
            wyborów komitet konstytucyjny przedstawi projekt konstytucji do
            przegłosowania w odpowiednich palestyńskich instytucjach.
  * Utworzenie urzędu tymczasowego premiera lub rządu z upoważnionym
            urzędnikiem z władzą decyzyjną.
  * Izraelczycy umożliwią swobodne poruszanie się palestyńskich osób urzędowych
            udających się na sesje gabinetu rządowego, międzynarodowe spotkania,
            działalność wyborczą lub związaną z reformami.
  * Ciągłość pracy palestyńskich ministrów upoważnionych do wzięcia na siebie
            odpowiedzialności za zasadnicze reformy. Zakończenie działań
            zmierzających do pełnego rozdzielenia pełnomocnictw, wliczając w to
            wprowadzenie wszystkich niezbędnych do tego celu reform politycznych.
  * Utworzenie niezależnej Palestyńskiej Komisji Wyborczej, która przejrzy i
            zrewiduje prawo wyborcze.
  * Przeprowadzenie reform palestyńskiego sądownictwa, administracji i gospodarki
            według wzorców przedstawionych przez Międzynarodową Grupę Roboczą.
  * Jak najszybsze przeprowadzenie wolnych wyborów w wielopartyjnym systemie,
             poprzedzonych kampanią wyborczą. Palestyńczycy otrzymają powszechne,
            wolne i uczciwe wybory.
  * Izraelczycy ułatwią pracę palestyńskich urzędników przy rejestracji wyborców.
            Ułatwione zostanie poruszanie się i kampania wyborcza kandydatów
            biorących udział w wyborach.
  * Izraelczycy ponownie otworzą Palestyńską Izbę Handlową i inne zamknięte
            palestyńskie instytucje we Wschodniej Jerozolimie. Działalność tych
            instytucji będzie opierać się na wcześniejszych porozumieniach zawartych
            między obydwoma stronami.

Humanitarna odpowiedź:
  * Izrael podejmie środki poprawiające sytuację humanitarną. Izrael i
            Palestyńczycy wprowadzą w życie wszystkie zalecenia z raportu Bertiniego
            poprawiając warunki humanitarne, znosząc godzinę policyjną, znosząc
            ograniczenia w poruszaniu się osób i dóbr, zezwalając na nieograniczony i
            bezpieczny dostęp międzynarodowych organizacji humanitarnych.
  * Komisja Porozumiewawcza AHLC będzie analizować sytuację i perspektywy
            rozwoju gospodarczego Autonomii Palestyńskiej, podejmując konieczne
            środki w postaci pomocy humanitarnej i reform.
  * Izrael i Palestyńczycy będą kontynuować proces wydawania pozwoleń na
            transfer funduszy, wliczając w to zaległości, zgodnie z zawartymi wcześniej
            porozumieniami z jasnym mechanizmem kontroli.

Społeczeństwo obywatelskie:
  * Kontynuowanie poparcia dla społecznych inicjatyw obywatelskich, wliczając w
            to finansowanie prywatnych programów rozwoju sektora prywatnego
            gospodarki.

Osadnictwo:
  * Izraelczycy natychmiast ewakuują osiedle założone po marcu 2001 roku.
  * Zgodnie natychmiast raportem Mitchella Izraelczycy wstrzymają wszelką
            działalność osiedleńczą (wliczając natychmiast to naturalny wzrost osiedli).

 

---------- Faza Druga ----------

Przejście

czas realizacji: od czerwca 2003 do grudnia 2003

W Fazie Drugiej wysiłki skupią się na utworzeniu niezależnego państwa palestyńskiego z tymczasowymi granicami i atrybutami suwerenności, opartego na nowej konstytucji. Będzie to tymczasowy stan w drodze do osiągnięcia stałego statusu państwowego. Jak zostało zauważone, cel ten jest możliwy do zrealizowania pod warunkiem, że Palestyńczycy będą posiadać przywództwo skłonne i zdolne do budowy demokracji opartej na tolerancji i wolności. Posiadając takie przywództwo, zreformowane instytucje cywilne i struktury aparatu bezpieczeństwo, Palestyńczycy będą mieć aktywne poparcie Kwartetu i szerokiej społeczności międzynarodowej w utworzeniu niezależnego prawdziwego państwa.

Postęp Fazy Drugiej będzie opierał się na ocenie postępowania obu stron, którego dokona Kwartet. Postępując do przodu i podtrzymując wysiłki zmierzające do normalizacji palestyńskiego życia i tworzenia palestyńskich instytucji, Faza Druga rozpocznie się po palestyńskich wyborach i zakończy z utworzeniem niezależnego państwa palestyńskiego w tymczasowych granicach w 2003 roku. Głównymi celami są: kontynuowanie procesów związanych z bezpieczeństwem i efektywną współpracą sił bezpieczeństwa obu stron, kontynuowanie normalizacji palestyńskiego życia i budowanie instytucji, ponadto kontynuowanie celów przedstawionych do realizacji w Fazie Pierwszej. Ratyfikowana zostanie konstytucja demokratycznego państwa palestyńskiego, formalnie zostanie utworzony urząd premiera oraz utrwalone zostaną polityczne reformy.

* Międzynarodowa Konferencja zostanie zwołana przez Kwartet w
            porozumieniu ze stronami natychmiast po przeprowadzeniu wolnych i
            demokratycznych palestyńskich wyborów. Konferencja będzie popierać
            ożywienie palestyńskiej gospodarki i uruchomi proces prowadzący do
            utworzenia niezależnego państwa palestyńskiego w tymczasowych
            granicach.
            - Takie spotkanie byłoby połączone ze staraniami osiągnięcia trwałego
                  pokoju na Bliskim Wschodzie (wliczając w to porozumienia izraelsko-
                  syryjskie i izraelsko-libańskie).
            - Państwa arabskie ożywią swoje kontakty z Izraelem, wliczając w to
                  otworzenie biur handlowych itp.
            - Rozpoczną się wielostronne rozmowy w roboczych grupach na temat
                  regionalnych zasobów wody, środowiska, rozwoju gospodarczego,
                  uchodźców palestyńskich i kontroli zbrojeń.
  * Nowa konstytucja demokratycznego i niezależnego państwa palestyńskiego
            zostaje przyjęta i zatwierdzona przez odpowiednie palestyńskie instytucje.
            Jeżeli będzie tego wymagać konstytucja, zostaną przeprowadzone kolejne
            wybory, w zgodzie z procedurami przewidzianymi w nowej konstytucji.
  * Utworzenie w zgodzie z konstytucja zreformowanego rządu z biurem premiera.
  * Kontynuowanie działań aparatu bezpieczeństwa, wliczając w to współpracę sił
            bezpieczeństwa obu stron na fundamencie uzgodnień z Fazy Pierwszej.
  * Utworzenie niezależnego państwa palestyńskiego w tymczasowych granicach,
            które zostanie uprzedzone międzynarodową konferencją i zawarciem
            odpowiednich porozumień izraelsko-palestyńskich. Częścią tego procesu
            jest realizacja wcześniejszych porozumień oraz ustalenie tymczasowych
            granic państwa palestyńskiego przy spełnieniu maksymalnie możliwych do
            spełnienia żądań obu stron.
  * Kwartet będzie popierał międzynarodowe wysiłki na rzecz kontroli sprawnego
            funkcjonowania przejść granicznych.
  * Członkowie Kwartetu będą propagować na arenie międzynarodowej uznanie
            państwa palestyńskiego, wliczając w to członkostwo w ONZ.

 

---------- Faza Trzecia ----------

Porozumienie o Stałym Statusie i
Koniec Konfliktu Izraelsko-Palestyńskiego

czas realizacji: 2004-2005

Przejście do Fazy Trzeciej będzie zależało od wypełnienia wcześniejszych porozumień i oceny przeprowadzonej przez Kwartet. Celem jest utrwalenie i stabilizacja zreformowanych palestyńskich instytucji, skuteczna działalność aparatu bezpieczeństwa i przeprowadzenie negocjacji izraelsko-palestyńskich, które doprowadzą do zawarcia porozumienia w sprawie stałego statusu państwa palestyńskiego palestyńskiego 2005 roku.

* Druga Konferencja Międzynarodowa zostanie zwołana przez Kwartet w
            porozumieniu ze stronami na początku 2004 roku, w celu zawarcia
            porozumienia o utworzeniu niezależnego państwa palestyńskiego w
            tymczasowych granicach. Uruchomione zostaną popierane przez Kwartet
            aktywne procedury zmierzające do ustalenia do 2005 roku stałych granic
            państwa palestyńskiego, wyjaśnienia statusu Jerozolimy oraz
            rozstrzygnięcia kwestii uchodźców palestyńskich i osiedli żydowskich. Będą
            czynione starania, aby jak najszybciej osiągnąć porozumienie pokojowe
            pomiędzy Izraelem a Libanem oraz Izraelem a Syrią.
  * Kontynuowanie programu reform ułożonego przez Grupę Roboczą w oczekiwaniu
            na zawarcie końcowego porozumienia.
  * Kontynuowanie skutecznej działalności aparatu bezpieczeństwa i współpraca
            pomiędzy siłami bezpieczeństwa obu stron na podstawach zawartych w
            Fazie Pierwszej.
  * Międzynarodowe wysiłki by ułatwić kontynuację reform i stabilizację
            palestyńskich instytucji oraz palestyńskiej gospodarki w oczekiwaniu na
            zawarcie końcowego porozumienia.
  * W 2005 roku strony zawrą końcowe porozumienie kończące konflikt
            izraelsko-palestyński, oparte na Rezolucjach Rady Bezpieczeństwa ONZ nr
            242, 338 i 1397, kończąc okupację ziem zajętych w 1967 roku.
            Porozumienie będzie zawierać sprawiedliwe rozwiązanie kwestii uchodźców
            palestyńskich. Wynegocjowany zostanie ostateczny status Jerozolimy, który
            będzie brał pod uwagę polityczne i religijne prawa obu stron, zapewniając
            dostęp do miejsc kultu religijnego dla Żydów, Chrześcijan i Muzułmanów.
            Izrael i Palestyna będą istnieć obok siebie w pokoju i bezpieczeństwie.
  * Państwa arabskie zaakceptują normalne stosunki z Izraelem i zapewnią
            bezpieczeństwo wszystkim państwom regionu w kontekście zawartego
            izraelsko-arabskiego pokoju.

 

 

 

Na poczatek
  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2007-2012 by Gedeon