MENACHEM  BEGIN     ( 1913 - 1992 ) 

 

 

Menachem Wolfowicz Begin urodził się 16 sierpnia 1913 roku w Brześciu Litewskim (w Rosji - obecnie zachodnia Białoruś), pod nazwiskiem Mieczysław Biegun.

 

------- dzieciństwo i młodość -------

- Urodził się w litewskiej rodzinie Żydów aszkanezysjkich, Zeev-Dov i Hassii
            Beginów. Miasto Brześć Litewski słynęło w owym czasie ze słynnych
            uczonych talmudystów.

            * Młody Begin otrzymał gruntowne wykształcenie religijne i świeckie.
            * Jego ojciec był aktywnym przywódcą społecznym, żarliwym syjonistą i
                  zwolennikiem poglądów Teodoro Herzla. Dlatego młody Begin, bardzo
                  szybko zainteresował się Syjonizmem i w 1929 roku wstąpił do
                  młodzieżowego ruchu syjonistycznego Betar (założony w 1923 r. w
                  Rydze). Nazwa ruchu Betar pochodziła od słów: "Brit Yosef Trumpeldor".
                  Trumpeldor był żydowskim bojownikiem, który w 1920 roku zginął w
                  walce z Arabami broniąć żydowskiej osady Tel Hai w Palestynie.
                      W ruchu Betar ukutu słynny zwrot: "mniejsza o to, dobrze jest umrzeć
                  za nasz kraj
".

- W latach 30-tych Menachem Begin studiował prawo na Uniwersytecie
            Warszawskim (w Polsce), który ukończył w 1935 roku.

            * Begin był uczniem i pomocnikiem Władimira Ze'ev Jabotinskiego, który był
                  założycielem młodzieżowego ruchu syjonistycznego Betar. W 1936 roku
                  Jabotinsky przygotował tak zwany "plan ewakuacji", w którym domagał
                  się ewakuacji wszystkich Żydów z Polski do Palestyny, będącej pod
                  brytyjskim mandatem. Plan wywołał wiele dyskusji i kontrowersji. W
                  1938 roku Jabotinsky ostrzegł polskich Żydów, że "prowadzą
                  niespokojne życie na wulkanie" i ostrzegł ich przed falą krwawych
                  pogromów, które nadejdą w przyszłości. Jabotinsky ostrzegał Żydów w
                  Europie, wzywając ich do jak najszybszego wyjazdu do Palestyny.

            * W 1937 roku Menachem Begin aktywnie pomagał strukturom ruchu Betar
                  w Czechosłowacji, z której uciekł przed wkroczeniem wojsk niemieckich.

            * W 1938 roku Menachem Begin został przywódcą organizacji Brit
                  Trumpeldor-Betar w Polsce. Organizacja skupiała w owym czasie około
                  70 tys. członków i była młodzieżową dobudówką radykalnej partii
                  żydowskiej Nowej Organizacji Syjonistycznej, założonej przez
                  Jabotinskiego. Begin koncentrował się na szkoleniach wojskowych,
                  przygotowując siły do obrony polskich Żydów.

 

------- II wojna światowa -------

- We wrześniu 1939 roku, po wkroczeniu wojsk niemieckich do Polski, Menachem
            Begin uciekł do Wilna, które znalazło się w sowieckiej strefie okupacyjnej.
            Oboje rodziców Begina zginęło w Holokauście.

            * W 1940 roku sowieckie NKWD aresztowało Begina i skazało na 8 lat w
                  obozie pracy na Syberii. Ironicznie oskarżono go o działalność na rzecz
                  Wielkiej Brytanii.

            * W 1942 roku na mocy polsko-sowieckich porozumień, Begin wraz z
                  wieloma Polakami został zwolniony z obozów pracy na Syberii i udał się
                  do tworzonej Armii Polskiej, generała Władysława Andersa. Na
                  przełomie marca-kwietnia 1942 roku Armia Polska opuściła Związek
                  Radziecki i przeszła do Iranu, będącego pod brytyjskim panowaniem.

 

------- Palestyna -------

- W 1943 roku Menachem Begin przybył wraz z polskimi oddziałami wojskowymi
            do Palestyny, będącej pod brytyjskim mandatem. Begin wraz z wieloma
            żydowskimi żołnierzami uzyskał zwolenienie z Armii Polskiej i pozostał w
            Palestynie.

- W 1943 roku Begin nawiązał kontakt i przyłączył się do podziemnej
            żydowskiej organizacji wojskowej Irgun
(Irgun Tsvai Leumi), o której
            powszechnie się mówi Etzel. Brytyjskie władze nazywały Irgun organizacją
            terrorystyczną, jednak od 1940 roku obowiązywało zawieszenie broni
            związane z zagrożeniem niemiecką inwazją na Bliskim Wschodzie. Jedynie
            niewielka żydowska grupa Avrahama Sterna nie uznawała zawieszenia
            broni i prowadziła walkę z Brytyjczykami, domagając się zniesienia w
            limitach imigracji Żydów do Palestyny.

            * Menachem Begin bardzo szybko dał się poznać jako gwałtowny krytyk
                  żydowskiego przywództwa w Palestynie, które popierało współpracę z
                  Brytyjczykami. Begin był rzecznikiem wojny partyzanckiej, jako
                  niezbędnego sposobu by osiągnąć niezależne państwo żydowskie w
                  Palestynie. Popierał stosowanie metod terrorystycznych w walce.

- W lutym 1944 roku Menachem Begin został dowódcą Irgunu.

            * Begin twierdził, że Brytyjczycy nie dotrzymują złożonej obietnicy z
                  Deklaracji Balfoura i prowadzą proarabską politykę, wprowadzając
                  "Białą Księgą" z 1939 roku ograniczenia w żydowskiej imigracji do
                  Palestyny. Dlatego Begin zdecydował się zmusić siłą Brytyjczyków do
                  wycofania swoich wojsk z Palestyny. Formalnie ogłoszono zerwanie
                  zawieszenia broni i wznowiono ataki na brytyjskie wojska. Od
                  października 1945 roku do lipca 1946 roku Irgun bezpośrednio
                  współpracował z inną żydowską organizacją wojskową, Haganah.
            * Celem ataków Irgunu były posterunki brytyjskiej policji i armii, obiekty
                  wojskowe i cywilnej władzy mandatowej w Palestynie. Zaatakowano
                  także brytyjskie więzienie w Akrze, odbijając żydowskich więźniów.
            * Begin bezpośrednio uczestniczył w przygotowaniach do zamachu
                  bombowego na siedzibę wojskowych władz brytyjskich w Palestynie.
                  22 lipca 1946 roku Irgun wysadził Hotel Króla Davida w Jerozolimie,
                  zabijając 89 osoby (41 Arabów, 26 Brytyjczyków i 17 Żydów).

            * Większość środowisk żydowskich, włączając w to Agencję Żydowską,
                  Haganah i Dawida Ben-Guriona, mocno skrytykowało zamach Irgunu na
                  Hotel Króla Davida w Jerozolimie. Haganah zerwała wszelką współpracę
                  z Irgunem. Ben-Gurion otwarcie nazwał Irgun "wrogiem narodu
                  żydowskiego", oskarżając Begina o sabotowanie politycznej kampanii
                  na rzecz powstania niezależnego państwa żydowskiego. Haganah
                  wydała wielu członków Irgunu w ręce brytyjskich władz wojskowych.
            * Brytyjczycy aresztowali i osadzili w więzieniach około 1 tys. Żydów, w tym
                  wielu członków Irgunu. Menachem Begin ukrywał się używając
                  pseudonimu Rabbi Israel Sassover. Aby powstrzymać wybuch wojny
                  domowej, Begin wezwał członków swojej organizacji do powstrzymania
                  się od otwartej walki zbrojnej z Haganą.
            * Od lipca 1946 roku do czerwca 1948 roku Irgun prowadził walkę z
                  Brytyczykami i Arabami, nie uzgadniając swoich działań z innymi
                  żydowskimi organizacjami zbrojnymi. Przeprowadzono między innymi
                  masakrę w Deir Yassin w kwietniu 1948 roku. Odpowiedzialnością za
                  masakrę obciążono Menachema Begina, chociaż nie brał on udziału w
                  tej akcji.
            * 27 kwietnia 1947 na rozkaz Begina, bojownicy Irgunu powiesili w odwecie
                  za wykonanie wyroku śmierci na członkach Etzel dwóch porwanych
                  żołnierzy brytyjskich. Wywołało to antysemickie zamieszki w Wielkiej
                  Brytanii.

 

- Z powodu dużych trudności podczas wojny o niepodległość ziemi Izraela,
            dowództwo Irgunu podjęło decyzję o nawiązaniu współpracy z Haganą i
            Lehi.

            * Pod koniec kwietnia 1948 roku siły Irgunu wzięły udział w walkach o
                  otworzenie drogi do oblężonej Jerozolimy. Jednak najsłynniejszym był
                  szturm na Jaffę i Hajfę.

            * Po ogłoszeniu niepodległości państwa Izrael (14 maja 1948 r.), Menachem
                  Begin przemówił w radiu, wzywając członków Irgunu do złożenia broni.
                  W następnych dniach Begin powtórzył to wezwanie kilkakrotnie podczas
                  defilad i przegladów swoich oddziałów. Wzywał członków Irgunu, by po
                  złożeniu broni przyłączali się do Hagany, by wspólnie utworzyć Siły
                  Obronne Izraela
(IDF).

 

------- kariera polityczna -------

- W 1948 roku Menachem Behin założył prawicową partię Herut ("Wolność"),
            która pozostała wierną radykalnym poglądom Władimira Ze'ev
            Jabotinskiego. Przywódcą Herut został Begin, który jako charyzmatyczny
            lider często występował na publicznych demonstracjach.

 

- W styczniu 1949 roku Menachem Begin został wybrany do pierwszego
            Knessetu, w którym pracował jako członek komisji spraw zagranicznych i
            obrony oraz w komisji konstytucji, prawa i sprawiedliwości.
            * W owym czasie Begin zaczął przedstawiać siebie jako lidera
                  rewizjonistycznego nurtu w łonie Syjonizmu. Propagował on skrajnie
                  nacjonalistyczne poglądy "wielkiego Izraela", odmawiając między innymi
                  legalności istnienia Królestwa Jordanii.
            * Begin wystąpił w skrajnej opozycji wobec lewicowych partii w Knesecie.
                  Dawid Ben-Gurion często publicznie krytykował lub nawet wyśmiewał i
                  odmawiał Beginowi prawa do głosu.

                     Pierwszy Knesset (1949-1951)

 

- W lipcu 1951 roku Menachem Begin został wybrany do drugiego Knessetu,
            w którym pracował jako członek komisji spraw zagranicznych i obrony oraz
            komisji konstytucji, prawa i sprawiedliwości.
            * W styczniu 1952 roku w Knesecie debatowano nad zawarciem izraelsko-
                  niemieckiej umowy o wypłacie odszkodowań dla ofiar hitleryzmu.
                  Menachem Begin ostro sprzeciwił się zawarciu tej ugody i poprowadził
                  demonstrację w Jerozolimie wzywając do obywatelskiego
                  nieposłuszeństwa. Podburzony jego przemówieniem tłum udał się pod
                  Kneset i obrzucił kamieniami salę obrad, raniąc kilkunastu policjantów i
                  kilku posłów. Odpowiedzialnością za całe zdarzenie obarczono Begina,
                  wskutek czego wykluczono go na kilka miesięcy z Knesetu.
            * Begin otwarcie sprzeciwia się zawartej umowie z Niemcami, twierdząc, że
                  jest to jednoznaczne z ułaskawieniem nazistowskich przestępców,
                  którzy mordowali żydowski naród. Sprzeciwia się przyjęciu niemieckich
                  reparacji.
            * W 1955 ruch Herut oskarżył rząd premiera Mosze Szaretta (Partia Pracy) o
                  niewłaściwe zachowanie podczas rozprawy doktora Israela Kastznera,
                  który współpracował podczas II wojny światowej z nazistami.
                  Doprowadziło to do upadku rządu.

                     Drugi Knesset (1951-1955)

 

- Podczas kampani wyborczej do trzeciego Knesetu, w 1955 roku Menachem
            Begin posłużył się żądaniem prawdziwego niemieckiego zadośćuczynienia
            za Holokaust. Jego przemówienia pociągnęły słuchaczy i dały duże poparcie
            partii Herut, która stała się trzecią siłą polityczną w Knesecie. Begin
            pracował jako członek komisji spraw zagranicznych i obrony oraz komisji
            konstytucji, prawa i sprawiedliwości.
            * Ruch Herut poparł prywatną przedsiębiorczość i opowiedział się za
                  zmniejszeniem interwencji państwa w gospodarkę. Partia domagała się
                  również zniesieniu specjalnych przepisów wojskowych nałożonych na
                  arabskich obywateli Izraela.
            * Po Kampanii Synajskiej (1956 r.) Menachem Begin przeciwstawił się
                  wycofaniu wojsk izraelskich z Półwyspu Synaj, które zostało zakończone
                  7 marca 1957 roku.

                     Trzeci Knesset (1955-1959)

 

- W lipcu 1959 roku Menachem Begin został wybrany do czwartego Knessetu,
            w którym pracował jako członek komisji spraw zagranicznych i obrony oraz
            komisji konstytucji, prawa i sprawiedliwości.
            * Menachem Begin otwarcie skrytykował spotkanie premiera Dawida Ben-
                  Guriona z niemieckim kanclerzem Konradem Adenauerem w Nowym
                  Yorku (14 marca 1960 r.). Doprowadziło to do masowego ruchu
                  protestów przeciwko rządowi.
            * W styczniu 1961 roku Herut wycofał swoje poparcie dla rządu premiera
                  Dawida Ben-Guriona, którego oskarżono o związek z wykrytą w 1954 r.
                  w Egipcie aferą szpiegowską.

                     Czwarty Knesset (1959-1961)

 

- W sierpniu 1961 roku Menachem Begin został wybrany do piątego Knessetu,
            w którym pracował jako członek komisji spraw zagranicznych i obrony oraz
            komisji konstytucji, prawa i sprawiedliwości.

                 Piaty Knesset (1961-1965)

 

- W 1965 roku Menachem Begin doprowadził do połączenia się partii Herut z
            
Liberalną Partią Izraela, które podczas kampanii wyborczej do szóstego
            Knessetu wystartowały pod wspólną nazwą bloku politycznego
Gahal
            (Gush Herut Liberalim), na czele którego stanął Menachem Begin. Chociaż
            Herut zachował swoją własną organizację w nowej partii, to utracił swój
            wyraźny prawicowy charakter.
            * W listopadzie 1965 roku Begin został wybrany do szóstego Knessetu.
            * W 1966 roku na konwencji Gahalu, Ehud Olmert zarzuca Beginowi
                  nieudolność w rządzeniu i wzywa go do ustąpienia z przewodnictwa w
                  partii. Begin początkowo ogłosił swoje wycofanie się, jednak pod
                  namową tłumu zmienił decyzję i pozostał przywódcą Gahalu.

                     Szosty Knesset (1965-1969)

            * 4 czerwca 1967 roku, w przeddzień wybuchu Wojny Sześciodniowej,
                  Menachem Begin podjął decyzję o przyłączeniu się partii Gahal do rządu
                  jedności narodowej premiera Levi Eshkola.
                  5 czerwca 1967 roku Begin został mianowany ministrem bez teki.

            * Gdy 26 lutego 1969 roku zmarł premier Levi Eshkol, nowy rząd
                  sformowała premier Golda Meir. Partia Gahal pozostała w koalicji
                  rządowej, a Menachem Begin sprawował obowiązki ministra bez teki.

 

- W październiku 1969 roku Menachem Begin został wybrany do siódmego
            Knessetu. Begin był ministrem bez teki.
            * 6 sierpnia 1970 roku z koalicji rządowej wystąpił Gahal. Było to
                  spowodowane brakiem zgody na realizację amerykańskiej inicjatywy
                  pokojowej (Rogers Plan) ze strony Gahalu. Menachem Begin złożył
                  wówczas urząd ministra bez teki.

                      Siodmy Knesset (1969-1973)

- W 1973 roku Menachem Begin zgodził się na plan generała Ariela Szarona,
            aby połączyć w wyborach do Knessetu siły partii prawicowych. Powstał
            w ten sposób prawicowy blok polityczny pod nazwą
Likud, który
            jednoczył partie Gahal (Gush Herut Liberalim) z La'am (utworzonego z
             Wolnego Centrum, Listy Narodowej i Ruchu na Rzecz Wielkiego Izraela).
            * W latach 1973-1982 przywódcą Likudu był Menachem Begin.

 

- Wybory do ósmego Knessetu odbyły się w grudniu 1973 roku, w dwa miesiące
            po Wojnie Jom Kippur. Druzgocące konsekwencje wojny znalazły swoje
            odbicie w politycznych zmianach w Izraelu. Opozycyjna prawica rosła w siłę.
            W społeczeństwie głośno krytykowano rząd i dominującą grupę Żydów
            aszkanezyjskich. Podczas kadencji parlamentu Likud współracował z
            sefardyjskimi Żydami, pozostając w silnej opozycji względem lewicowej
            Partii Pracy (Mapai). Menachem Begin w ósmym Knesecie pracował w komisji
            spraw zagranicznych i obrony.

                 Osmy Knesset (1973-1977)

 

- W maju 1977 roku prawicowy Likud wygrał wybory do dziewiątego Knesetu.
            * 20 czerwca 1977 roku Menachem Begin został zatwierdzony na
                  premiera.
Dodatkowo sprawował obowiązki ministra spraw
                  zagranicznych (do 10 marca 1980 r.), ministra sprawiedliwości (do
                  24 października 1977 r.), ministra transportu (do 24 października
                  1977 r.), ministra komunikacji (do 24 października 1977 r.), ministra
                  pracy i pomocy społecznej (do 24 października 1977 r.) oraz ministra
                  obrony (od 28 maja 1980 r.).
            * Begin zawiązał koalicję rządową z Partią Religijno-Narodową, Agudat Israel
                  i Demokratycznym Ruchem na Rzecz Zmian.
            * Polityka wewnętrzna Menachema Begina charakteryzowała się
                  wspieraniem żydowskiego osadnictwa w Samarii, Judei i w Strefie Gazy.
                  Ziemie Samarii i Judei zaczęto uważać za prastare dziedzictwo Izraela.
                  Na tych terenach ropoczęto tworzenie normalnej infrastruktury
                  państwowej - nowe osiedla, drogi, systemy nawadniania, linie
                  telekomunikacyjne itp.

                      Dziewiaty Knesset (1977-1981)

            * Najważniejszym wydarzeniem była wizyta egipskiego prezydenta Anwara
                  Sadata w Jerozolimie i jego przemówienie w Knessecie (20 listopada
                  1977 r.).
            * Menachem Begin przeszedł do historii jako izraelski polityk, który wspólnie
                  z egipskim prezydentem Anwarem Sadatem negocjował porozumienia
                  procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie ukoronowane podpisaniem
                  układu z Camp David (USA) - 18 września 1978 rok. Egipt był
                  pierwszym arabskim państwem, które uznało istnienie państwa Izrael.
                  W zamian Izrael przyjął zasadę "ziemia za pokój", zobowiązując się do
                  opuszczenia Półwyspu Synaj.
            * Dla Menachema Begina był to moment osobistego spełnienia. Udowodnił
                  swoje pełne zaangażowanie w izraelsko-arabski proces pokojowy                   na Bliskim Wschodzie. Odmienił swój wizerunek z nacjonalistycznego
                  radykała na prawdziwego męża stanu, który przeszedł do historii.

            * 16 grudnia 1978 roku izraelski premier Begin oraz egipski prezydent
                  Sadat zostali nagrodzeni Pokojową Nagrodą Nobla.


            * Menachem Begin spotkał się z ostrą krytyką zawartego porozumienia z
                  Egiptem. Nawet jego najbliżsi współpracownicy z partii Likud, otwarcie
                  krytykowali premiera. Niektórzy członkowie zdecydowali się nawet na
                  odejście z Likudu.

            * 30 lipca 1980 roku oficjalnie ogłoszono Jerozolimę stolicą państwa Izrael.
                  W Jerozolimie rozpoczęto budowę dzielnicy rządowej i stopniowo
                  przenoszono do niej wszystkie urzędy państwowe.

            * Przez cały okres swoich rządów, Menachem Begin był zwolennikiem
                  zdecydowanej walki z palestyńskim terroryzmem, który zagrażał
                  Izraelowi z baz położonych w południowym Libanie. W marcu 1978 roku
                  izraelska armia przeprowadziła Operację "Litani" w Libanie.

            * W czerwcu 1981 roku Begin podjął bardzo trudną decyzję o
                  zbombardowaniu i zniszczeniu przez izraelskie siły powietrzne irackiego
                  ośrodka nuklearnego w Osirak, w pobliżu Bagdadu. Operacja
                  zakończyła się pełnym sukcesem, jednakże przez pewien czas
                  międzynarodowa społeczność potępiała Izrael za to bezpośrednie
                  działanie. Izraelska lewica napiętnowała za to Begina i Likud.
                  Zrozumienie przyszło wiele lat później, podczas Wojny w Zatoce 1991 r.

 

- W trzy tygodnie po nalocie na Osirak w Iraku, w czerwcu 1981 roku prawicowy
            Likud wygrał wybory do dziesiątego Knesetu.
            * 5 sierpnia 1981 roku Menachem Begin został zatwierdzony na
                  premiera.
Dodatkowo sprawował obowiązki ministra obrony (do 23
                  lutego 1983 r.) oraz ministra rolnictwa (od 19 czerwca 1983 r.).

                     Dziesiaty Knesset (1981-1984)

            * W maju 1982 roku Izrael zakończył ewakuację z Półwyspu Synaj.
                  Operacja została zakończona dramatyczną ewakuacją żydowskiego
                  osiedla Yamit.

            * 5 czerwca 1982 roku rząd Begina upoważnił izraelską armię do
                  wkroczenia do Libanu. Była to odpowiedź za próbę zabójstwa
                  izraelskiego ambasadora Shlomo Argova, w Wielkiej Brytanii. Celem
                  Operacji "O Pokój dla Galilei" była likwidacja baz Organizacji Wyzwolenia
                  Palestyny (OWP) w południowym Libanie. Niemniej, operacja bardzo
                  szybko przerodziła się w otwartą wojnę, w której izraelska armia doszła
                  do Bejrutu - przekraczając limit 40 km, jaki dawało jej upoważnienie
                  rządu Begina. Sukcesem wojny było usunięcie OWP z Libanu i zmuszenie
                  do wyjazdu z Bejrutu palestyńskich przywódców.
            * Społeczna krytyka wojny w Libanie dosięgnęła premiera Begina. Protesty
                  osiągnęły swój szczyt po masakrze w Sabrze i Shatila (wrzesień
                  1982 r.), gdy w Tel Awiwie demonstrowało 300 tysięcy Izraelczyków.
            * Komisja śledcza Kahane oskarżyła w lutym 1983 roku ministra obrony
                  Ariela Szarona o rażące zaniedbania. Z licznymi zarzutami spotkał się
                  również premier Begin.

- 15 września 1983 roku Menachem Begin na własne życzenie ustąpił z
            urzędu premiera i wycofał się z życia politycznego. Oficjalnym powodem
            był zły stan zdrowia.


            * Wolny czas wykorzystał na napisanie wielu publikacji dotyczących
                  współczesnej historii Izraela oraz wspomnień z ZSRR. Był żonaty z Alizą
                  Arnold. Miał z nią syna i dwie córki.

 

Zmarł 9 marca 1992 roku w Tel Awiwie, w Izraelu.
          
Został pochowany, na własne życzenie, na Wzgórzu Oliwnym.

 

 

 
Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2003-2012 by Gedeon